Beleidsverklaring

  Classificeer- en Conserveringsbedrijf Verbunt b.v.

 

Pagina 1 van 1 VCA*/**~ revisie

 

november 2021

 

De directie van het bovenstaande bedrijf beschouwt continuïteit van de onderneming als haar voornaamste doelstelling.

De zorg voor goede arbeidsomstandigheden en een goed milieubeheer maakt hier een wezenlijk onderdeel van uit.

Op grond van bovenstaande streven wij ernaar om de activiteiten zodanig uit te voeren dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers evenals die van derden optimaal gewaarborgd blijft, en zal het welzijn van de werknemers zoveel mogelijk worden bevorderd.

Daarbij is er een Preventiemedewerker Arbo zaken en een vertrouwenspersoon aangewezen binnen het bedrijf. Dit is officieel Judith Hennissen, welke ook                   de administratie vormt. De Preventiemedewerker is tevens Judith Hennissen.

De directie streeft ernaar alle ongevallen, letsels en beroepsziekten te vermijden en veiligheidsrisico's weg te nemen dit door de factoren die de veiligheid en gezondheid van werknemers en van derden beïnvloeden te onderkennen en hieraan voorrang te geven boven economische overwegingen. Door voortdurend te streven naar een verbetering van werkmethoden wordt de eventuele kans op (im)- en materiële schade tot een minimum beperkt.

De Arbeidsomstandighedenwet - www.arboportaal.nl - verplicht samenwerking en inzet om dit streven waar te maken.

Gezond, veilig en milieubewust werken als uiting van sociaal gedrag en vakmanschap is niet alleen gelijkwaardig aan, maar ook onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit en de kwantiteit van het werk.

Aan u en ons de taak daarvoor zorg te dragen.

Wij stellen als bedrijf de nodige middelen ter beschikking om de bekendheid van de beleidsverklaring te bewerkstelligen.

De beleidsverklaring zal eens om de 3 jaar op zijn effectiviteit beoordeeld worden door de directie.

17 november 2021

www.arboportaal.nl – link Onderwerpen - Verantwoordelijkheden - Aansprakelijkheid www.arbeidsveiligheid.net

www.metaalunie.nl www.veiligvoorkeur.nl

 

Handtekening directie: